Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van:
Otec bvba
Gaverlandstraat 75
9031 Drongen
BE0415.124.960

Otec bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid kan u ons contacteren via info@otec.be.

Vertrouwen

De relatie tussen Otec bvba en haar klanten, is gebaseerd op een wederzijds vertrouwen en samenwerking. Door de aard van onze dienstverlening, zijnde de aanleg en het onderhoud van zwembaden, hebben wij onrechtstreeks toegang tot vertrouwelijke informatie van onze klanten. Hoewel dit een noodzakelijk gegeven is voor de werking van Otec bvba, en u als klant hiervan op de hoogte bent, willen we u met deze privacyverklaring duidelijkheid geven over welke informatie we verzamelen, hoe we die gebruiken en beveiligen, aan wie we deze informatie doorgeven en op welke manier u toegang hebt tot de informatie en hoe u deze kunt laten veranderen of laten verwijderen.

Welke persoons- of bedrijfsgegevens houden we bij?

Als we in deze privacyverklaring verwijzen naar persoonsgegevens of bedrijfsgegevens, dan bedoelen we hiermee de combinatie van de informatie die u zelf aan ons hebt verstrekt over uzelf en/of uw bedrijf. We denken hierbij aan de naam, adres, e-mailadressen, telefoonnummers, maar bijvoorbeeld ook aan informatie over producten en diensten die u bij Otec bvba hebt gekocht, of info in e-mails die u ons hebt gestuurd.
Het is niet de bedoeling van Otec om deze gegevens te gebruiken voor marketing doeleinden, maar we kunnen deze wel gebruiken om u aanbiedingen te doen of om u te informeren over nieuwtjes omtrent Otec bvba.

Waarom houden wij uw persoons- of bedrijfsgegevens bij?

Otec bvba verzamelt en verwerkt de persoons- en bedrijfsgegevens van haar klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, offertebeheer, opvolgen van bestellingen/leveringen, boekhouding, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het occasioneel verzenden van gepersonaliseerde informatie).

Rechtsgronden voor de verwerking

Persoons- en bedrijfsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Welke technische gegevens houdt Otec bij en waarom?

Naast de persoons- en bedrijfsgegevens hierboven vermeld, houdt Otec van elke klant ook een zogenaamd ‘technisch dossier’ bij. In dit dossier noteren onze medewerkers alle technische informatie die voor Otec van belang kan zijn om u als klant een betere en snellere dienstverlening te kunnen bieden. Enkele voorbeelden hiervan zijn het merk/type van de printer die de klant gebruikt, of het paswoord dat bij een emailadres hoort.
Het spreekt voor zich dat Otec bvba dit technisch dossier voldoende beveiligt, dat er enkel toegang wordt gegeven aan de interne (technische) medewerkers van Otec, en dat u als klant ten allen tijde kan opvragen welke informatie er in uw technisch dossier staat vermeld. Bent u er niet mee akkoord dat wij dergelijke informatie intern ter beschikking houden, dan volstaat het ons dit te melden om dit te laten verwijderen.
Van klanten die ook gebruik maken van de telefoniediensten die Otec aanbiedt, wordt er door Otec bvba bijgehouden over welk(e) telefoonnummer(s) de klant beschikt. Er wordt ook bijgehouden welke de inkomende en uitgaande oproepen zijn op dit/deze telefoonnummer(s): datum, uur, oproeper, bestemming, duurtijd.
Deze informatie wordt door Otec enkel en alleen gebruikt voor facturatie doeleinden.

Overmaken gegevens aan derden.

Als Otec bvba optreedt als tussenpersoon tussen u als klant, en een leverancier, dan kan het noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens doorgegeven aan deze derde partij. Een voorbeeld hiervan is als een transportfirma uw naam en adres nodig heeft om een product rechtstreeks bij u te leveren.
We kunnen uw gegevens ook doorgeven als we daartoe worden verplicht door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. We kunnen uw gegevens ook doorgeven in geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper uw gegevens nodig heeft om de dienstverlening aan u te kunnen verderzetten.
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Otec bvba verbonden zijn of met enige partner van Otec bvba zoals o.a. leveranciers en onderaannemers.
Otec bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Als u als klant de samenwerking met Otec bvba zou stopzetten, en u brengt ons hiervan schriftelijk op de hoogte, dan zal Otec bvba met onmiddellijke ingang uw ‘technisch dossier’ onherroepelijk verwijderen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens en technisch dossier.

Als klant hebt u ten allen tijde het recht op inzage van uw persoonsgegevens, bedrijfsgegevens en technisch dossier. U kan deze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens.

Bovendien hebt u het recht om een kopie van deze gegevens te bekomen, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, om deze te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenstaande rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar info@otec.be.

Direct marketing.

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klachten.

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).