Voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Elke offerte, levering of uitvoering van werken is uitsluitend onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden en de geschreven bijzondere voorwaarden van OTEC bvba, met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant. Wijzigingen aan de voorwaarden of prijzen zullen slechts tegenstelbaar zijn mits haar uitdrukkelijk geschreven akkoord. Wijziging of vernietiging, geheel of gedeeltelijk, van één of meerdere bepalingen, zal geen enkele verzaking aan of vernietiging van de overige contractvoorwaarden tot gevolg hebben.
  2. De offertes zijn vrijblijvend, in elk geval zijn de voorgestelde prijzen slechts geldig voor een termijn van 15 dagen, behoudens andersluidend beding. De uitvoering van elke overeenkomst is beperkt tot het materiaal en de prestaties die uitdrukkelijk in het voorstel of bestek van OTEC bvba zijn aangeduid. Alle bijkomende leveringen en werken zullen in daguur en volgens prijsbepaling van OTEC bvba in rekening gebracht worden, hetzij aan de desbetreffende overeengekomen prijs.
  3. Klachten dienen op straffe van verval gemeld te worden bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na levering van de goederen indien het een klacht over de goederen zelf betreft of na ontvangst van de factuur indien de klacht de factuur betreft. Iedere vordering in rechte dient te worden gesteld, op straffe van verval, binnen een termijn van uiterlijk zes maanden na de levering van de goederen of na het ontdekken van een verborgen gebrek.
  4. De termijnen voor uitvoering hebben een benaderend karakter, behoudens wanneer bij uitdrukkelijk geschreven beding aan de aanvangsdatum en/of termijn een bindend karakter verleend wordt. Vertraging in de levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot de opzegging van de overeenkomst of tot vordering van enige schadevergoeding of vertragingsboete.
  5. Vanaf de verkoop, onverminderd het eigendomsvoorbehoud, valt het risico voor de goederen ten laste van de klant. De goederen reizen op kosten en op risico van de klant.
  6. De facturen zijn contant betaalbaar te Gent, netto en zonder korting. Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd vanaf de factuurdatum tot de dag der algehele betaling, aan een rentevoet gelijk aan deze voorzien in de “Wet op de betalingsachterstand” van 02/08/2002, met een minimum van 10 %. Tevens is alsdan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op ieder niet tijdig betaald bedrag met een minimum van 125 euro per factuur, onverminderd het recht op hogere schadevergoeding, mits bewijs van hogere schade.  Bij niet tijdige betaling van een factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar.
  7. Alle door OTEC bvba aanvaarde bestellingen worden t.o.v. de klant als bindend beschouwd. Bij eenzijdige verbreking/ beëindiging door de opdrachtgever, zal deze ten titel van schadevergoeding wegens geleden verlies en gederfde winst een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 30 % van de contractprijs, onverminderd het recht op hogere schadevergoeding mits het bewijs hiervan te leveren. OTEC zal aan klanten die consumenten zijn volgens het wetboek economisch recht  een forfaitaire vergoeding betalen van 30% van de contractprijs indien zij de overeenkomst eenzijdig zou verbreken/beëindigen, behoudens hogere schade door de klant bewezen.
  8. Alle geleverde goederen blijven de uitsluitende eigendom van OTEC bvba tot de volledige betaling van de prijs, hierin inbegrepen alle mogelijke kosten, intresten en schadevergoedingen. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
  9. De verantwoordelijkheid van OTEC bvba is strikt beperkt tot de rechtstreekse gebreken van het werk en de leveringen, met dien verstande dat enkel en alleen verplichting bestaat tot herstel van het uitgevoerde werk of de geleverde goederen, met uitzondering van eender welke andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade. Alle verantwoordelijkheid en garantie vervalt bij tussenkomst van een derde in de werken.
  10. In geval van betwisting zijn enkel de Vrederechter van het Tweede Kanton te Gent of de Rechtbanken te Gent, bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.